privacybeleid 

 VERKLARING GEGEVENSPRIVACY

10 juli 2018
 
Kao Netherlands B.V. a Kao group company Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort, Netherlands (“Kao Company” of “wij” of “ons”) en ieder van
de aan haar gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen in de EMEA regio, (col­lectief: de “Kao Groep”) neemt data privacy serieus. Dit
Privacybeleid informeert de gebruikers van kmshair.nl en kmshair.be en alle andere websites of mobiele applicaties van de Kao Company waarop dit Privacybeleid wordt getoond hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") de persoon­lijke gegevens en andere informatie van zulke gebruikers verzamelen en verwerken in verband met hun gebruik van de kmshair.nl en kmshair.be. Houdt er rekening mee dat andere websites of mobiele apps van de Kao Groep kunnen worden beheerst door andere vormen van privacybeleid.
 
1.      Categorieeën persoonlijke gegevens en verwerkingsdoeleinden – welke persoonlijke gegevens van u verwerken wij en waarom?
 
1.1    Metadata
U kunt gebruik maken van de Website zonder enige persoonlijke gegevens van u te ver­strekken. In dat geval zullen wij alleen de volgende metadata verzamelen die resulteren uit uw gebruik van de Website: browsertype en -versie, operating system en interface, website van waaruit u
ons bezoekt (referrer URL), Website(s) die u op onze Website bezoekt, datum en tijdstip van uw toegang tot onze Website, en internet protocol (IP) adres. Uw IP-adres zal worden gebruikt om uw toegang tot onze Website mogelijk te maken. De metadata zullen met inbegrip van het afgekorte IP-adres worden gebruikt om de kwaliteit en de dienstverlening van onze Websi­te te verbeteren en om onze dienstverlening te verbeteren door het gebruikersgedrag van onze gebruikers te analyseren.
 
1.2    Wedstrijden (Sweepstakes)
Als u deelneemt aan een wedstrijd verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke ge­gevens over u: naam, geslacht (begroeting),
postadres, e-mailadres, telefoonnummer, datum van inwerkingtreding, selectie als winnaar, prijs, antwoord op de quiz. Wij verwerken zulke per­soonlijke gegevens om de wedstrijd te kunnen uitvoeren, de winnaar te kunnen informeren, de prijs aan de winnaar te kunnen overhandigen, het uitvoeren van het event, en u marketing ma­teriaal te sturen voor zover toegestaan op basis van toepasselijke wetgeving en uw belangstelling te analyseren voor marketing doeleinden.
 
1.3    Contactformulier
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. Hiervoor
hebben we de volgende persoonlijke gegevens van u nodig: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en een bericht. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van dit contactverzoek, worden alleen gebruikt om uw vraag / contactverzoek en de bijbehorende technische administratie te beantwoorden. De overdracht aan derden vindt niet plaats. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra wij uw verzoek hebben verwerkt of u uw toestemming intrekt.
 
1.4    Salon finder
Via onze website heeft u de mogelijkheid om de dichtstbijzijnde salons te vinden die onze producten aanbieden. U kunt uw locatie laten bepalen op basis van geolocatie op basis van uw IP-adres of door handmatig een postcode of adres in te voeren. Er vindt geen opslag of koppeling van uw locatiegegevens met andere persoonlijke gegevens plaats.
 
1.5    Adobe analytics
Deze website maakt ook gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Adobe Systems
Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Als de door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website
wordt doorgestuurd naar een Adobe-server, zorgen de instellingen ervoor dat het IP-adres geanonimiseerd wordt voorafgaand aan geolocatie en vervangen door een generiek IP-adres voordat het wordt opgeslagen. Namens de exploitant van deze website zal Adobe deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te
stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Adobe Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Adobe. U kunt het opslaan van cookies wijzigen bij de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de gegevens door Adobe die
door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Adobe voorkomen door de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link. In
download en installeer: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
 

Basis voor Verwerkingsdoeleinden en Consequenties - wat
is de juridische basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en wat gebeurt er als u die niet wilt verstrek­ken?

De Kao Company vertrouwt op uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens:
·    om antwoorden te bieden op online vragen of vragen
 
Het verstrekken van per­soonlijke gegevens is niet vereist op basis van een wettelijke of contractuele verplichting. Het ver­strekken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om    onze door u gewenste dienstverlening/producten te ontvangen. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig voor u. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens kan leiden tot nadelen voor u – wij kunnen mogelijk uw verzoek niet beantwoorden of u kunt de website (cookies) misschien niet volledig ervaren. Maar tenzij anders gespecificeerd zal het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor u geen juridi­sche consequenties hebben.

Categorieën Ontvangers en Internationale Doorgifte – aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door en waar zijn zij
gevestigd?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derde partijen voor de hierboven ­omschreven doeleinden, en wel als volgt:
·       Binnen de Kao Company: onze moederentiteit, de Kao Corporation in Japan en elk van de aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen (naar elke aangesloten onderne­ming of dochteronderneming, met ons inbegrepen, wordt afzonderlijk verwezen als "Kao Company"; gezamenlijk wordt verwezen naar de "Kao Groep") binnen de globale Kao Groep http://www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies/ kan uw persoonlijke gege­vens ontvangen als noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden die hierboven zijn be­schreven. Al naar gelang de categorieën persoonlijke gegevens en de doeleinden waar­voor de persoonlijke gegevens zijn verzameld kunnen verschillende interne afdelingen binnen de Kao Company uw persoonlijke gegevens ontvangen. 
·       met gegevensverwerkers: bepaalde al dan niet aangesloten derde par­tijen kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen om dit soort gegevens onder relevan­te instructies ("Verwerkers") te verwerken voor zover noodzakelijk voor de hierboven omschreven verwerkingsdoel­einden,
zoals Website dienstverleners, dienstverle­ners orderverwerking, dienstverleners klantenservice, dienstverleners marketing, dienst­verleners IT
ondersteuning en andere dienstverleners die ons ondersteunen bij het on­derhouden van onze commerciële relatie met u. De Verwerkers zullen zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om relevante technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te implementeren om de bescherming van de persoonlijke gegevens te waarborgen en om de persoonlijke gegevens alleen te verwerken zoals is geïnstrueerd. Onze
huidige aangesloten processors zijn: Synergetic AG (http://www.synag.de/de/) and Amazon Web Services (aws.amazon.com).
·       Andere ontvangers: wij kunnen uw per­soonlijke gegevens – in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming - ook doorgeven overheidsorganen, juridische instanties, juridische bijstand, externe adviseurs of zakenpartners. In geval van een bedrijfsfusie of acquisitie kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie of acquisitie. Wij zullen uw persoon­lijke ge­gevens zonder uw toestemming niet delen met derde partijen voor adverten­tie- of marketingdoeleinden
of voor enige andere doeleinden.
 
Elke toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die een need-to-know heb­ben om te kunnen voldoen aan hun functieverantwoordelijkheden. 

Bewaarperiode – hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang het noodzakelijk is om u van de gevraagde dienstverlening te voorzien.
 
Wij kunnen uw contactgegevens en belangstelling voor onze producten en dienstverlening voor een langere periode bewaren, als de Kao
Company u marketing materiaal mag sturen. Ook kunnen wij op basis van toepasselijke wetgeving worden genoodzaakt om bepaalde persoonlijke gegevens van u te bewaren voor een periode van 10 jaar na het relevante fiscale jaar. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren na het beëindigen van de contractuele relatie, als uw per­soonlijke gegevens nodig zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving, of als we uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een rechtsvordering te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen, dit uitsluitend op basis van need to know. Wij zullen het verwerken van uw persoon­lijke gegevens voor dit soort beperkte doeleinden na de beëindiging van de contractuele relatie zoveel mogelijk beperken.

Uw rechten – welke rechten heeft u en hoe kunt u die
rechten uitoefenen?

Uw rechten?
 
Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming heeft gegeven voor bepaalde vormen van verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u die toestemming te allen tijde intrekken met ingang van de tijd daarna. Het intrekken van uw toestemming zal de wettigheid van de bewerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming niet aantasten [verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden zonder dat u daarvoor enige kosten hoeft te ma­ken behalve de transmissiekosten op basis van basistarieven.
 
Aanvullende rechten: conform toepasselijke
wetgeving op het gebied van gegevens­bescher­ming kunt u het recht hebben om:
(i) toegang tot uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (ii) rectificatie van uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (iii) verwijdering van uw persoonlijke ge­gevens te verzoeken; (iv) beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (v) overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken; en/of (vi) bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoon­lijke gegevens.
 
Houd er a.u.b. rekening mee dat de hierboven genoemde rechten beperkt kunnen zijn door lokale wetgeving
op het gebied van gegevensbescherming. Hieronder vindt u meer informatie over
uw rechten voor zover de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is:
 
·    het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen: u kunt het recht heb­ben om van ons een bevestiging te krijgen over de
persoonlijke gegevens die in verband met u al dan niet zijn verwerkt, en, als dat het geval is, om toegang tot die persoonlijke gegevens te vragen. De toegangsinformatie omvat – onder meer – de doelstellingen van het verwerken, de desbetreffende categorieën persoonlijke gegevens, en de ontvangers of categorieën ontvangers met wie de persoonlijke gegevens zijn gedeeld resp. zul­len worden gedeeld. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw toegangsrecht beperken. U kunt het recht hebben om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden. Voor verder door u aangevraagde kopieën kunnen wij een redelijk tarief in rekening brengen, dat gebaseerd is op administratieve kosten.
·    Recht om rectificatie te verzoeken: u kunt het recht hebben om van ons de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens die u betreffen te verkrijgen. Al naar gelang de doel­einden van het verwerken kunt u het recht hebben om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen, met inbegrip van het indienen van een aanvullende verklaring.
·    Recht om verwijdering te verzoeken (recht om vergeten te worden): onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons de verwijdering van persoonlijke gege­vens in verband met u te verkrijgen en wij kunnen verplicht zijn om zulke persoonlijke gegevens te verwijderen.
·    Recht om beperking van de verwerking te verzoeken: onder bepaalde omstandighe­den kunt u het recht hebben om van ons het beperken van het verwerken uw persoonlijke gegevens te verkrijgen. In dat geval zullen de desbetreffende gegevens worden gemar­keerd en mogen ze door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt. As de Kao Company uw persoonlijke gegevens met name verwerkt en gebruikt voor doeleinden
in verband met het uitvoeren van de contractuele rekruteringsrelatie met u, dan zal de Kao Company in principe een legitiem belang bij het verwerken hebben dat uw verzoek tot beperking te boven zal gaan, tenzij dat verzoek om beperking te maken heeft met marke­tingactiviteiten.
·    Recht om overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken: onder bepaalde omstandig­heden kunt u het recht hebben om de persoonlijke gegevens die u betreffen, die u ons heeft verschaft, te ontvangen en wel in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machi­naal leesbaar formaat en u kunt het recht hebben om die gegevens door te geven aan een andere entiteit zonder verhindering door ons.
·    Recht om bezwaar te maken:
Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om te allen tijde bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons en wij kunnen verplicht worden om uw persoonlijke gegevens niet langer te verwerken. Een dergelijk recht om bezwaar te maken kan met name van toepassing zijn als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen voor profileringsdoeleinden om uw belan­g voor onze producten en dienstverlening beter te begrijpen of als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen voor direct mar­keting. Als u een recht heeft om bezwaar te maken en u dat recht uitoefent, zullen uw per­soonlijke gegevens door ons niet langer voor zulke doeleinden worden gebruikt. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals omschreven in sectie 7 hieronder.
Een dergelijk recht van bezwaar bestaat niet - in het bijzonder - als het ver­werken van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om stappen te onderne­men voor het aangaan van een contract of om een al gesloten contract uit te voeren. Voor andere verzoeken ga naar www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/

Neem om uw rechten uit te oefenen a.u.b. contact met ons op zoals omschreven in sectie 7 hieronder. U heeft ook het recht om een
klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming.

Cookies en andere volgtechnologieën

Kmshair.nl en Kmshair.be maakt gebruik van Cookies en andere volgtechnologieën. Raadpleeg a.u.b. ons Cookie-beleid als u meer wilt weten https://www.kmshair.com/nl-NL/Cookies/ of https://www.kmshair.com/nl-be/Cookies/

Vragen en contactinformatie

Voor meer informatie en het uitoefenen van uw wettelijke rechten overeenkomstig met artikel 5, gaat u naar www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request

Veranderingen in het Privacybeleid 

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren naar aanleiding van gewijzigde wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. Wij zullen u over zulke veranderingen informeren, waaronder wanneer zij in werking treden, door het updaten van de hiervoor
weergegeven "Laatste Herziening" datum of op andere wijze zoals vereist op basis van toepasselijke wetgeving. Uw voortgezet gebruik van onze Website na iedere gereali­seerde update zal inhouden dat u de veranderingen accepteert. Als u updates van het Privacybeleid niet accepteert, zou u moeten stoppen met het gebruik van onze Website.
 

Page Top